Ett litet företag som sysslar med stora frågor

Seminarier, fortbildning och konsultation:
Kpedia kan vara ditt stöd och bollplank i frågor som rör organisation, pedagogik, etik- och värdefrågor.

Kpedia ger föreläsningar och handledning till förskolor och grundskolor i Sverige. Angelägna teman är ny läroplan, styrdokument och pedagogisk planering, liksom värdegrund, värdepedagogik och demokrati.
Kpedia har specialkompetens inom kursplanefrågor kopplat till modersmålsundervisning.

Förutom verksamheter med kommunal huvudman vänder sig Kpedia till verksamheter med ideologisk- eller livsåskådningsbaserad profilering.

Behöver ni ha professionellt stöd i arbetet med styrdokument och planer för likabehandling mm...

Pedagogisk planering, likabehandlingsplaner, åtgärder mot kränkande behandling, modeller för mångfaldsarbete och jämställdhet. Kpedia handleder processen från kartläggning till färdig handlingsplan.