Policy, etik och GDPR

Våra grundläggande värderingar om;

  • allas lika värde
  • människolivets okränkbarhet
  • respekt för individens integritet
  • värnandet om hållbarhet och vår gemensamma miljö 

... är vägledande i allt vi gör.

Förtroendekapitalet mellan Kpedia AB och dess kunder, uppdragsgivare och partners är helt avgörande för vår möjlig att verka och vi kommer i alla lägen att göra allt som står i vår makt att leva upp till våra löften och givna förtroenden.

Kpedia följer föreningen Sveriges Managementkonsulters policy och etiska regler: 
De är baserade på och i överensstämmelse med de internationella etiska regler som fastställts av ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes), där Sveriges Managementkonsulter ingår som medlem och nationell representant. 
Med konsult avses i det följande både enskild konsult och konsultföretag. Ordet uppdragsgivare avser företag eller organisation som mot ersättning erhåller managementkonsultens tjänster. 

Konfidentialitet
Konsulten betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar heller inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det. 
Orealistiska förväntningarKonsulten ska inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat. 

Arvoden och finansiella intressen
Konsulten ska vare sig acceptera provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse. Konsulten ska inte heller försumma att uppge ekonomiska intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana rekommendationer. 

Professionellt förhållningssätt
Konsulten ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Konsulten ska handla på ett sådant sätt att anseendet för managementkonsulting som profession inte skadas. Konsulten ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra. Konsulten ska inte agera diskriminerande i något avseende, till exempel kön, ålder, etnicitet och religion. 

Motstridiga intressen
Konsulten ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke. 

Precisering av förutsättningarna
Konsulten ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning och leverabler, engagerade konsulter, arbetsplan och ersättningsregler; likaså att personliga, finansiella eller andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda. Om ett managementkonsultföretag har anledning att tro att det överenskomna resultatet inte kommer att kunna skapas inom uppsatta avtalsvillkor, bör managementkonsultföretaget, utan dröjsmål, informera kunden om detta och omförhandla avtalet. 

Rekrytering
Konsulten ska avstå ifrån att påverka anställd hos uppdragsgivare att överväga alternativ anställning utan föregående diskussion med uppdragsgivaren. 

Samarbete med andra konsulter
Konsulten, som för utförandet av ett visst uppdrag vill anlita underkonsult eller på annat sätt samarbeta med andra konsulter, ska informera uppdragsgivaren om detta och i förväg få dennes godkännande. Konsulten ansvarar också för att anlitade personer uppfyller de krav och regler som gäller för den egna verksamheten, t ex dessa etiska regler.

Agenda 2030

GDPR

Vår GDPR-policy är att säkerställa att Kpedia AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla hantering där företags- och personuppgifter förekommer. 
 
Insamling av information
Vi samlar in information från er i smband med att ni ingår avtal med oss, deltar i program, coaching, handledning e. dyl. Den insamlade informationen inkluderar namn, e-postadress och telefonnummer. 
Kpedia AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att all information skyddas från att obehöriga får del av den.
 
Användning av information
Den information vi samlar in från er kan användas för att:

  • Kontakta er via e-post
  • Kontakta er via telefon
  • Kunna kommunicera med er vid köp/avtal av våra tjänster
  • Förbättra vår kundservice
  • Kunna redovisa underlag till skattemyndigheten av bokföringstekniska skäl


Delning av information
Kpedia redovisar aldrig sina kunder offentligt i marknadsförings- eller referenssyfte. Däremot kan vi, när så önskas, erbjuda och hänvisa till referenter som genom avgränsad överenskommelse gett sitt godkännande.
Personligt identifierbar information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ert samtycke eller på er begäran.
 
Ta bort information från vår kunddatabas
Vi använder den e-postadress ni förser oss med. Har ni ingått avtal vid köp av tjänster måste vi spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför inte raderas. Om ni önskar att vi raderar era kontaktuppgifter efter avslutat uppdrag, ber vi er meddela detta via e-post.